Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

1. Informacje ogólne

Niniejsza Klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku ze skorzystaniem przez nich usług w serwisie.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

KOMP-ANIA Piotr Dalach z siedzibą ul. Skrzatów 2/74, 20-633 Lublin, NIP: 7981408186

zwana dalej Usługodawcą.

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Usługodawcy danych opracowano wewnętrzne procedury i wdrożono zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Usługodawca kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia do przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji

- poprzez gromadzenie plików "cookies" [patrz polityka plików "cookies"].

 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.

 

8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątek stanowi odbiorca zewnętrzny jakim jest biuro księgowe. W tym przypadku przekazywane są wyłącznie dane niezbędne do wykonania usługi.

 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania tych danych w dowolnym momencie.

 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Usługodawca będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

12. W Serwisie mogą pojawiać się odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Usługodawcę.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Usługodawca jest do dyspozycji ? dane kontaktowe znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Dane firmy

KOMP-ANIA Piotr Dalach

ul. Skrzatów 2/74
20-633 Lublin
LSM (okolice ul. Zana i ul. Filaretów)

NIP: 798 140 81 86
REGON: 061431340


Informacja

Ze względu na przyjętą formę działalności (serwis mobilny) siedziba firmy nie jest przystosowana do przyjmowania klientów. Gdyby jednak chcieli Państwo dostarczyć do nas sprzęt osobiście, bardzo proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia terminu.


Pobierz program do pomocy zdalnej


Wizytówka w Google

Zobacz naszą wizytówkę w Google:
KLIKNIJ TUTAJ